Entreprenadbesiktning

Som beställare/entreprenör kan  ni beställa besiktning av olika slag för att få en opartisk bedömning av entreprenaden enligt kontraktshandlingarna och gällande byggregler. I normalfall utser beställaren besiktningsman. Vi utför besiktning  av olika slag och upprättar ett utlåtande som mailas till parterna.

Olika typer av besiktningar

Förbesiktning

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet , som tas i bruk för färdigställandet eller, om avhjälpande av fel i arbete efter färdigställande skulle vara väsentligt olägenhet för part eller i övriga särskilda skäl föreligger.

Det är vanligt att ha en informell kontrollbesiktning  ca 2 veckor före slutbesiktningen för att syna entreprenaden inför slutbesiktningen.

Slutbesiktningen blir då som en efterbesiktning där besiktningsmannen prickar av fel noteringar om de är korrekt avhjälpta och om det har uppkommit nya fel noteras dessa också.

Slutbesiktning, SB

Slutbesiktning skall göras  om någon  part begär (konsumententreprenader) AB och ABT  är det obligatoriskt  att göra  slutbesiktning den görs efter det att entreprenaden har avslutats.

Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten när entreprenaden
beräknas vara färdig för slutbesiktning. Beställaren/konsumenten skall därefter utan
dröjsmål meddela entreprenören att hon/han begär besiktning och om så är fallet, utse
en besiktningsman att utföra besiktningen.  Om konsumenten inte utser någon
besiktningsman får entreprenören göra det. Parter kan också utse besiktningsman
gemensamt.

Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning.

Efterbesiktning, EB

Part äger rätt att påkalla efterbesiktning för att kontrollera om fel vid tidigare besiktning är avhjälpt.

Ersättning till besiktningsmannen  av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår i annat fall av beställaren (om inte annat avtalats ).

Särskild besiktning, SÄB

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9§ konsumentstjänstlagen, som framträtt efter godkänd slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60§3 konsumentstjänstlagen.

Garantibesiktning

Denna besiktning ska ske inom 24 månader om garantitiden är 2 år och det räknas från en godkänd slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts 2 år från arbetet
slutfördes.

Besiktningsmannen går då igenom om nya fel uppstått under garantitiden.
Fel från slutbesiktningen som inte är avhjälpta ska inte tas upp.
Ersättning till besiktningsmannen av påkallade part (om inte annat avtalats ).

Kontakta oss

Vill du ha en entreprenadbesiktning utförd på ditt hus eller har du frågor och funderingar som du vill få besvarade, kontakta oss så hjälper vi dig. 

 070-590 80 98

Kontakta oss

Tjänster

Behöver du få en besiktning utförd?
Vi har kompetenta och erfarna entreprenadbesiktningsmän som hjälper dig.

Läs mer om våra tjänster